VOGO

SHIM KYUTAI

VOGO

Photographs by Kyutai Shim