CASS

SHIM KYUTAI

카스 화이트 X 마시마로

Photographs by Kyutai Shim