Samsung X Park Haejin

Gangnam

studio GC

Samsung X Park Haejin

Photographs by Kyutai Shim