Samsung X Park Haejin

Gangnam

studio GA

Samsung X Park Haejin

Photographs by Kyutai Shim