Jinjoo Cho

Gangnam

studio GC, GD

Jinjoo Cho

Photographs by Kyutai Shim