VOGO

Gangnam

studio GA, GB, GC

VOGO

Photographs by Kyutai Shim